İhale İlanları SİLAJLIK YEM BİTKİLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK MAKİNE VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

SİLAJLIK YEM BİTKİLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK MAKİNE VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

1 yıl önce     İhale İlanları 0
SİLAJLIK YEM BİTKİLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK MAKİNE VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR
SİLAJLIK YEM BİTKİLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK MAKİNE VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR
GÜROYMAK TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Güroymak İlçesi Silajlık Yem Bitkilerini Artırmaya Yönelik Makine ve Ekipman Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1359855
 
1-İdarenin
a) Adı : GÜROYMAK TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : BAĞLAR MAHALLESİ MUŞ BULVARI 6 13800 BAĞLAR GÜROYMAK/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası : 4345112101 - 4345112101
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :
Güroymak İlçesi Silajlık Yem Bitkilerini Artırmaya Yönelik Makine ve Ekipman Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : MISIR SİLAJ MAKİNESİ - TAŞ TOPLAMA MAKİNESİ - SİLAJ PAKETLEME MAKİNASI - KOMBİNE HUBUBAT EKİM MAKİNASI VE PNOMATİK EKİM MİBZERİ EKİPMANLARIN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bitlis İli Güroymak İlçesi İlçe Tarım Müdürlüğü Deposuna
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme İmzalandıktan sonra 2 işgünü
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalandıktan sonra 2 işgünü

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.01.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bitlis Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hükümet Konağı Zemin Kat. No.1

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesindeki şartları taşımalıdır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TSE ve CE 'ye uygun olduğuna dair belgeler.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
(4) Yetkili kurum veya kuruluş tarafından alım konusu malın, kamu kurum ve kuruluşlarına satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, imalatçısının, satıcısının kaydına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmesi durumunda; yapılan düzenleme esas alınarak bu belge veya belgeler ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenir. İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından teklif edilen malın kayıt belgesinin sunulması yeterlidir. Ancak satışın gerçekleştirilebilmesi için imalatçı veya satıcı kaydına yönelik bir düzenleme bulunması durumunda; iş ortaklığı ortaklarından her biri durumuna uygun belgeyisunmak zorundadır. Konsorsiyum ortaklarının her biri ise başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenen belge veya belgeleri sunar.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tarımsal ekipman alım, satım yapılmış yapan ve belgeleyenler, tarımsal ekipman üretici konumda olanların en az 1 faaliyetini belgelemeleri (İhale bedeli üstü miktar kabul edilecektir.)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
    Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yazın!