İhale İlanları BİTLİS İLİ GÜROYMAK İLÇESİ 2 ADET TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

BİTLİS İLİ GÜROYMAK İLÇESİ 2 ADET TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

1 yıl önce     İhale İlanları 0
BİTLİS İLİ GÜROYMAK İLÇESİ 2 ADET TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
BİTLİS İLİ GÜROYMAK İLÇESİ 2 ADET TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

BİTLİS -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BİTLİS İLİ GÜROYMAK İLÇESİ 2 ADET TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/980559
1-İdarenin
a) Adı : BİTLİS -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : HÜSREVPAŞA MAHALLESI HÜKÜMET KONAGI KAT:3 BITLIS 3 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
c) Telefon ve faks numarası : 4342801300 - 4342801359
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : BİTLİS İLİ GÜROYMAK İLÇESİ 2 ADET TEMEL EĞİTİM OKULUNUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2 ADET OKULUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BİTLİS İLİ GÜROYMAK İLÇESİ 19 MAYIS İLKOKULU , MEVLANA İLKOKULU, BİTLİS MERKEZ BİTLİS İMAM HATİP ORTAOKULU VE BİTLİS MERKEZ İHLASİYE AİHL
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 25 (YirmiBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.10.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BİTLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE ŞUBESİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B/III.GRUP BİNA İŞLERİ,GÜÇLENDİRME VE BİNA ONARIM İŞLERİ  VE YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİN (C) SIHHIİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİNDEN IV.GRUP GAZ TESİSAT İŞLERİ BU İŞTE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

MAKİNE MÜHENDİSİ VEYA MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT BÖLÜMÜ MEZUNU VEYA MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU OLAN ELEMANLARIN DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞE DENK SAYILACAKTIR. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 25 (YirmiBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
    Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yazın!